Privacy Policy

Privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de Applicatie van Veluwse Zaken uitgevoerd door Beelen Internetdiensten, gevestigd te Brouwersbosweg, 3849 NG te Hierden ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 56742614.

 

In deze verklaring wordt omschreven welke Gegevens van het gebruik en Gebruikers worden opgeslagen, verwerkt en geraadpleegd op basis van het gebruik van de Applicatie van Beelen Internetdiensten Beelen Internetdiensten streeft er naar om met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om te gaan met persoonsgegevens.

 

Definities

Gebruiker: de Bezoeker van de Applicatie die gebruik maakt van de diensten die Beelen Internetdiensten  via de Applicatie levert en een account hiervoor aanmaakt.

Bezoeker: de Bezoeker van de Applicatie.

Gegevens: de persoonsgegevens van een Gebruiker welke Beelen Internetdiensten verwerkt.

Applicatie: de online diensten van Veluwse Zaken uitgevoerd door Beelen Internetdiensten.

 

Verwerking van Gegevens

Om een optimaal gebruik van de Applicatie te bieden verwerkt Beelen Internetdiensten  Gegevens van Gebruikers en Bezoekers van de Applicatie. Gegevens van Gebruikers worden gebruikt om de dienst te personaliseren en, indien geaccepteerd, om persoonlijke aanbiedingen te doen. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, activiteiten binnen het platform, eigenschappen van de gebruikte apparaten en browsers, gebruikersvoorkeuren, opgegeven interessegebieden, verwijzingsverkeer, locatiegegevens en andere communicatiegegevens.

Deze Gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden en/of organisaties voor commerciële doeleinden. Deze organisaties betreffen o.a. advertentie-maatschappijen.

 

Gegevens omtrent het gedrag op de Applicatie van Gebruikers en Bezoekers worden opgeslagen en verwerkt om inzicht te krijgen in het gedrag op de Applicatie en hierdoor de Applicatie beter af te stemmen op het gedrag van Bezoekers en Gebruikers. In het geval van Gegevens omtrent het gedrag van Bezoekers worden de Gegevens geanonimiseerd.

 

De Gegevens worden bewaard zolang een Gebruiker een account heeft bij Veluwse Zaken. Zodra het account van de Gebruiker wordt opgeheven, worden de Gegevens binnen 60 dagen verwijderd.

 

Inzage en correctie van Gegevens

Gegevens van Gebruikers kunnen worden ingezien middels het profiel waar Gebruikers toegang tot hebben en kan via deze weg ook gecorrigeerd worden. Vernietiging van Gegevens kan worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar: info@harderwijksezaken.nl met onderwerp “Verzoek vernietiging Gegevens” waarbij in de e-mail de betreffende Gebruiker dient te worden benoemd en welke overeen moet komen met het e-mailadres van de afzender.

De Gebruiker heeft het recht om eerder gegeven toestemming voor het verwerken van Gegevens, in te trekken. Dit kan tot gevolg hebben dat het account van de Gebruiker wordt opgeheven. Verzoek om het intrekken van toestemming kan gedaan worden door een e-mail te sturen naar info@harderwijksezaken.nl.

 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben Gebruikers ook het recht en de mogelijkheid om klachten over de verwerking van hun Gegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien contact met een Verwerker van Gegevens een onbevredigende uitkomst heeft opgeleverd. De website van de Autoriteit Persoonsgegevens is hiervoor te benaderen via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

 

 
Gebruik van Cookies

Beelen Internetdiensten maakt gebruik van cookies om het gebruik van de Applicatie te optimaliseren. Deze cookies worden gebruikt om instellingen van de Gebruiker en/of Bezoeker, zoals het volume van een video te onthouden. Daarnaast worden cookies gebruikt om het gedrag op de Applicatie te analyseren en de gebruikservaring hierop aan te passen.

U kunt uw cookies verwijderen met de daarvoor geschikte functies in uw browser.

 

Websites/ webpagina’s van derden

De Applicatie van Beelen Internetdiensten kan links bevatten naar websites en/of diensten van derden. Ondanks de zorgvuldigheid van de selectie van links naar websites en/of diensten van derden is Beelen Internetdiensten niet verantwoordelijkheid van de inhoud van websites van derden. Aangeraden wordt om de voorwaarden en het privacy beleid van deze websites te lezen alvorens deze te gebruiken.

 

Opslag Gegevens buiten de EU

Gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie.

 

Beveiliging

Beelen Internetdiensten besteed de grootste mogelijke zorg om de verwerking van de Gegevens zo veilig mogelijk plaats te laten vinden.

 

Insturen videobestand door geregistreerde Gebruikers

Door het insturen van een videobestand door de Gebruiker via de Applicatie worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop - voor zover deze bij de Gebruiker berusten - overgedragen aan Beelen Internetdiensten ,zonder dat Beelen Internetdiensten daarvoor een vergoeding aan de Gebruiker verschuldigd is. Voor zover voor deze overdracht nog een nadere akte is vereist, zal de Gebruiker daartoe op eerste verzoek van Beelen Internetdiensten alle medewerking verlenen. Voor zover de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de videobestand van de Gebruiker niet mogelijk is, verstrekt de Gebruiker hierbij aan Beelen Internetdiensten een exclusieve, onherroepbaar, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de videobestand. De Gebruiker doet hierbij jegens Beelen Internetdiensten afstand van alle eventuele aan hem toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Door het overdragen, dan wel het in licentie geven van de videobestand van de Gebruiker, is Beelen Internetdiensten bevoegd de videobestand onbeperkt te gebruiken en te (laten) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, waaronder via televisieprogramma's en websites.

 

Wijzigingen

Beelen Internetdiensten behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Het is derhalve raadzaam regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.

 

Vragen en klachten

Vragen en opmerkingen omtrent het privacy beleid kunt u richten aan info@harderwijksezaken.nl met onderwerp “Privacy beleid Veluwse Zaken” of door een brief te sturen naar adresgegevens onder vermelding van “Privacy beleid Veluwse Zaken”.